вівторок, 3 листопада 2020 р.

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ

5-6 листопада відбулася XХХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА онлайн-КОНФЕРЕНЦІЯ "ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ" доповіді будуть опубліковані на ресурсі Інституту релігії 
Нижче перелік доповідачів і тематик доповідей, які були представлені на конфренції.
5 листопада “Історія релігій в Україні”

Филипович Людмила, д.філос.н., проф., зав. відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ “Історія релігій в Україні”: тридцятирічний ювілей круглих столів у Львові

Киричук Олександра, к.і.н., доц., вч. секретар Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії Історіографічний огляд досліджень в науковому щорічнику “Історія релігій в Україні”

Преловська Ірина д.і.н., пров.н.сп. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ; проф. Київської богословської академії Об’єднавчий Православний Церковний Собор Православної церкви України 15 грудня 2018 року: проблеми едиційної археографії

Дискусійна панель (за кавою) Обговорення питань майбутнього розвитку релігієзнавства і можливостей вдосконалення роботи ХХХІ міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні”

 14.30 – 15.50 Віртуальна презентація виставки Львівського музею історії релігії “Він змінював світ. До 100-річчя від дня народження св. Іоана Павла ІІ”  


 СЕКЦІЯ І Релігії XV–ХХ ст.: Україна та Світ

6 листопада, п’ятниця 

 1.1. Конфесійна ситуація XV – другої половини ХІХ ст.

 Мартин Максим, зав. відділом Львівського музею історії релігії Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів

 Кушпета Роман, асп. відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

Галицька преса другої половини ХІХ ст. про релігійні переконання в Османській імперії

Рибак Радослав, студ. Інституту історії Університету природничих і гуманітарних наук в Сєдлце, Польща

Bogactwo wyznań religijnych na ziemiach węgrowskich w XV-XIX wieku [Різноманіття релігійних конфесій в угорських землях у XV−XIX ст.]

 Бутрин Каміл, студ. Інституту історії Університету природничих і гуманітарних наук

в Сєдлце, Польща

Wpływ prawosławia na politykę Rzeczpospolitej w XVII wieku

[Вплив православ’я на політику Речі Посполитої в XVII ст.]

                                           1.2. Україна на зламі ХІХ–ХХ ст.

Орлевич Ірина, к.і.н., зав. відділом нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів;

зав. відділом Інституту релігієзнавства − філії Львівського музею історії релігії

Просопографічний портрет українських греко-католицьких капеланів періоду Великої війни 1914–1918 рр.

 Блавацький Сергій, к.н. з соціальних комунікацій, н.сп. НДІ пресознавства

Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

Українська Рада Католиків за кордоном (Лозанна, 1919)

 Волошенко Вікторія, к.і.н., доц., доц. теорії та історії держави і права

Національного транспортного університету, Київ

Комерційні (псевдо) релігійні видання у селянському середовищі Наддніпрянщини на зламі ХІХ–ХХ ст.

 

1.3. Церква в СРСР

Модератори:Нестеренко Валерій, к.і.н., доц. каф. теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету, Кам’янець-Подільський

Сторчовий Валерій, н.сп. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Преса Поділля як джерело дослідження релігійних процесів в УСРР  у 1920-ті рр.

 Грузова Тетяна, асп. каф. історії України Запорізького національного університету

Церква Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.

 Мосюкова Наталія, к.і.н., доц. каф. філософії  та  політології  Національної  металургійної  академії  України,  Дніпро

Священники Катеринославської (Дніпропетровської) римо-католицької парафії (радянський період)

 Буланова Наталія, к.і.н., директорка КЗ “Музей історії міста Кам’янське” Кам’янської міської ради

Щоденник Андрія Кучеренка: рефлексія релігійності баптиста-остарбайтера під час Другої світової війни

 Довбня Ольга, к.і.н., доц., Краматорськ

Релігійний аспект політичних репресій проти населення Західної України (1939–1989) у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі

 Єгрешій Олег, к.і.н., доц. каф. історії України і методики викладання історії

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ

Невідоме епістолярне першоджерело про повернення із заслання єпископа Івана (Лятишевського) у 1955 р.

 Казан Емілія, к.і.н., викл. каф. тактики Національної академії сухопутних військ, Львів

Генріх Мосінг – священник, лікар і вчений

 

СЕКЦІЯ ІІ Організаційні структури Церкви ХVІ – початку ХХ ст.

6 листопада, п’ятниця 

 2.1. Ієрархи, духовенство, семінарії, монастирі, парафії

Биздра-Куш Пауліна, к.і.н., н.сп. Осередку досліджень історії

Люблінського католицького університету Івана Павла II, Польща

Kontakty polskiego dyplomaty Jana Stanisława Łosia z hierarchami Kościoła greckokatolickiego [Контакти польського дипломата Яна Станіслава Лося з ієрархами Греко-католицької церкви]

 Скочиляс Ірина, к.і.н., пров.н.сп. Львівського відділення Інституту української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Печатки Онуфрія Шумлянського, єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького (17061762)

 Прокоп’юк Оксаа, к.і.н., пров.н.сп. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Соціальний склад жертводавців Софії Київської (за ризничними описами 1740 та 1750 рр.)

 Булига Олександр, директор комунального закладу “Рівненський обласний краєзнавчий музей” РОР Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця ХVI – першої чверті ХХ ст. Історіографічні аспекти

 Анцишкін Ігор, головний зберігач КЗ “Нікопольський краєзнавчий музей”

Українські бранці московських монастирів

 Яцків Оксана, асп. каф. всесвітньої історії Прикарпатського національного університету

ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ

Благодійницька діяльність жіночих францисканських згромаджень  в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 Клось Анна, студ. Інституту історії Університету природничих і гуманітарних наук в Сєдлце, Польща

Bohaterska walka Unitów z Hołubli o wiarę [Героїчна боротьба за віру уніатів з Голублі]

  Цабай Ярослав, проф. Університету природничих і гуманітарних наук в Сєдлце, Польща

Rola żeńskich zgromadzeń prawosławnych w organizacji życia religijnego i narodowego ludności wschodnich terenów Królestwa Polskiego (Chełmszczyzna i Podlasie) na przełomie XIX i XX wieku [Роль жіночих православних згромаджень в організації релігійного та національного життя на східних територіях Королівства Польського (Холмщина та Підляшшя) на рубежі ХІХ–ХХ ст.]

 Бідун Юрій, асп. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київ

Створення гуртожитків для своєкоштних вихованців Київської духовної семінарії в другій половині ХІХ ст.

 Мушта Олександр, зав. музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського Кам’янського державного історико-культурного заповідника

Кам’янська Покровська парафія Православної церкви України на Черкащині: сторінки історії нового часу

 Ширай Вікторія, зав. науково-дослідного експозиційного відділу

Кременчуцького краєзнавчого музею

Кременчуцька Спасо-Преображенська церква

 

2.2. Братства, релігійні організації

Навроцька Анна, зав. відділу рукописів та стародруків Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького

Судові справи церковних братств за 1668–1708 рр. (на підставі аналізу книг духовного суду Львівської єпархії)

 

Шустова Юлія, к.і.н., доц. каф. допоміжних історичних дисциплін і археографії Російського державного гуманітарного  університету;  ст.н.сп.  Науково-дослідницького відділу рідкісних книг (Музею книги) Російської державної бібліотеки. Москва, Росія

Видання Анфологіонів у друкарні Львівського Ставропігійського братства XVII – першої половини XVIII ст. 

 

Яблонська Анна, мг. Інституту католицької історії Люблінського університету Яна Павла II, Польща

Świadectwa łask i cudów za wstawiennictwem Jezusa Ukrzyżowanego w Dederkałach na Wołyniu [Свідчення про чудеса через заступництво Розп’ятого Ісуса в Дедеркалах на Волині]

 

Проців Олег, к.н. держуправління, док-т Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Релігійність мисливців Галичини середини ХІХ – початку ХХ ст.

 

СЕКЦІЯ ІІІ

Релігійні спільноти України: сучасний стан та перспективи розвитку


Колодний Анатолій, д.філос.н., проф., керівник Відділення релігієзнавства

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ

Проблеми національної самоідентифікації в контексті діяльності релігійних спільнот України

 Артимишин Павло, к.і.н., м.н.сп. відділу нової історії України

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

Візити Патріарха РПЦ до України в 2009–2013 рр.: суспільні візії

 

Киридон Алла, д.і.н., проф., директор Державної наукової установи

“Енциклопедичне видавництво”, Київ

Діяльно-Христова церква в Україні: етапи функціонування

 

Любащенко Вікторія, д.філос.н., проф. каф. церковної історії, Українського католицького університету, Львів

Євангельський протестантизм в Україні: пошуки нової парадигми Церкви

 

Грушева Тетяна, к.і.н., доц. каф. новітньої історії України, Запорізького національного університету

Політична етика сучасних українських протестантів

 

Недавня Ольга к.філос.н., ст.н.сп. Відділення релігієзнавства Інституту філософії

ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ

Сучасні інтернет-ресурси Української греко-католицької церкви як джерела релігієзнавчих досліджень

  Спис Ольга, к.філос.н., доц. каф. філософії та історії науки і техніки

Державного університету інфраструктури та технологій, Київ

Роль парацерковних оранізацій в розвиткові пізньопротестантського руху в Україні в ХХІ ст.

 Новаковець Василь, мг. біблійно-богословських досліджень, координатор магістерської програми  Української баптистської теологічної семінарії, Львів

Досвід богопізнання як внутрішній чинник виникнення євангельського пробудження в Україні

 Сморжевська Оксана, к.і.н., доц. каф. новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в України: досвід історика

 

Корж Ганна, к.філос.н., доц. каф. філософії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Сковородинівська традиція і духовно-моральне виховання майбутніх педагогів

 

Бережко Костянтин, Кірєєв Юрій, Кушнарьов Антон, представники служби зв’язків з громадськістю Центру Свідків Єгови в Україні, Львів-Брюховичі

Свідки Єгови в Україні: від вигнання до визнання (до 70-ї річниці операції “Північ” та 30-ї річниці державної реєстрації)

 

 СЕКЦІЯ ІV ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

 4.1. Богослов’я та релігійна думка

 Скочиляс Ігор д.і.н., ст.н.сп., завідувач кафедри історії гуманітарного факультету Українського католицького університету;

керівник Центру релігійної культури, Львів Львівський “помісний” собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма

 Сабат Петро, д. східних церковних н., к.і.н., доц. каф.  літургійних  наук  Українського  католицького  університету, Львів

Запровадження Вселенського Синодика у Київській Русі в неділю торжества Православ’я та його формування у церквах Володимирового хрещення впродовж століть  

 Панков Георгій, д.філос.н., проф. каф. філософії та політології Харківської державної академії культури

Испытание в аскетическом дискурсе Киево-Печерского патерика [Випробування в аскетичному дискурсі Києво-Печерського патерика]

 Попелястий Василь др. філософії (галузь знань – богослов’я), асистент  кафедри  Літургійних  наук  Українського  католицького  університету, Львів

Літургійні покаянні обряди у Стрятинському требнику 1606 р.

 Кісь Назар к.і.н., м.н.сп. відділу нової історії України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Україн, Львів 

До питання про “спадщину київського християнства Володимирового хрещення”. Греко-католики та ідея об’єднання українських церков

Колб Наталія, к.і.н., ст.н.сп. відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Україн, Львів 

Православний чи правовірний?”: дискусія щодо використання назви “православний” у греко-католицькій Літургії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

 Лехнюк Роман, к.і.н., ас. каф. історії, музеєзнавства  та  культурної  спадщини 

Національного  університету  “Львівська політехніка” З історії ультрамонтанства в Галичині: роль Інсбруцького університету у формуванні ідей і поглядів о. Онуфрія Волянського

 Гордієнко Михайло к.пол.н., доц. каф. соціальної роботи та соціології, Яготинського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, Київська область

Екзистенційна криза християнства в есхатологічній перспективі

 

Павленко Павло, д.філос.н., пров.н.сп. Відділення релігієзнавства

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ

Культ споживацтва в сучасному християнстві: “теологія процвітання” як інструмент упровадження секулярного християнства

 

Аношка Сяргей, магістр-ліценціат католицької теології, асп. каф. релігіології та екуменізму, викл. теологічного факультету Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Польща

Сінод Біскупаў па Панамазонскім рэгіёне 2019: лакальныя змены ці грунтоўная рэформа Касцёла? [Синод єпископів для регіону Панамазон 2019: місцеві зміни або ґрунтовна реформа Церкви?]

 

4.2. Історіографія церковних процесів

Семергей Наталія к.і.н., доц. каф. філософії та суспільних наук Української медичної стоматологічної академії, Полтава

Релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України: ретроспективи сучасного історіографічного досвіду

 

Місюра Гжегож, к.і.н. Центру досліджень історії Люблінського католицького університету Івана Павла II, Польща

Wyznania chrześcijańskie w badaniach historyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Християнські конфесії в дослідженнях істориків Люблінського католицького університету]

 

Водзяновска Ірена д.і.н., ад’юнкт кафедри історії та історіографії Східної Європи

Інституту історії Люблінського католицького університету Івана Павла II, Польща

Дослідження історії Греко-католицької Церкви в Люблінському Kатолицькому Університеті в міжвоєнний період

  Бандрівський Микола, д.і.н., ст.н.сп. відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

До питання про локалізацію останнього місця упокоєння галицько-волинського князя Данила Романовича

 

Секція V  САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО


5.1. Іконографія

Дзендзелюк Леся, зав. відділу реставрації та консервації рідкісних видань

Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника;

доц. каф. книжкової та станкової графіки Української академії друкарства

Льода Любов, м.н.сп. відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника Дім Пресвятої Богородиці на гравюрі XVIII ст.

 Воробей Ніна, асп. Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, Чернігів Збережені чудотворні ікони Богоматері XVII–XVIII ст. та їхні списки XVIII–ХІХ ст. з Північного Лівобережжя

 Флікоп-Світа  Галіна к.мист.,  ст.н.сп., док-тка Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі, Мінськ Іканастасы і іх выканаўцы для кафедральнага сабора Святых Пятра і Паўла ў Мінску: новыя матэрыялы пра пераабсталяванні сакральнага інтэр’ера на працягу ХІХ ст. [Іконостаси та їх виконавці для кафедрального собору святих Петра і Павла в Мінську: нові матеріали про переобладнання сакрального інтер’єру впродовж XIX ст.]

 Бакович  Олена к.мист.,  викл.  каф.  сакрального мистецтва, Львівської національної академії мистецтв, Ікони на полотні ‟Мойсей установлює Пасху євреямˮ та ‟Сьома кара єгипетськаˮ середини ХІХ ст. з церкви с. Надрічне на Бережанщині: іконографія та атрибуція  

  Кізлова Антоніна д.і.н., доц. каф. історії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Ікона Богородиці “Орантаˮ у записах відвідувачів Софії Київської (ХІХ – початок ХХ ст.)

5.2. Храмове будівництво та архітектура

 Ґавенцька Барбара-Марія д.гуман.н., сп. Університету Казимира Великого, Бидгощ, Польща Історія костелу Св. Терези Авільської у Висьмежице

 Дорош Марко студ. каф. класичної філології, Львівського національного університету ім. Івана Франка Сакральна архітектура Чернівців ХІХ – першої половини ХХ ст. (на матеріалах єпархіального архіву)

 Дзєвульскі Павел студ. Інституту історії, Університету природничих і гуманітарних наук в Сєдлце, Польща

Czy kaplica księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach wchodziła w skład kompleksu pałacowoogrodowego? [Чи каплиця княжни Олександри Огінської в Сєдлце входила у склад  палацово-садового комплексу?]

5.3. Культ та сакральна символіка

Агеева Людмила м.н.сп. Віддлу давньобілоруської культури  Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі, Мінськ

Знаки принадлежности в народном орнаменте Восточной Европы [Знаки  належності в народному орнаменті Східної Європи]

 Аблаєва Ульвіє д.і.н., ст.н.сп. Львівського музею історії релігії

Атрибутика художнього металу з фондів Львівського музею історії релігії

Мацелюх Олена, мг. мист., солістка-органістка Львівського будинку органної та камерної музики, н.сп. Львівського музею історії релігії

Еволюція органного мистецтва у контексті сакральності

 Мадей Анна acп. Інституту історії, Університету природничих та гуманітарних наук в Сєдлце, Польща Культ бога Мітри в римській армії

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар